Sistema Granollers

DADES DE DISSENY

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
Aquesta EDAR, situada al terme municipal de Granollers, tracta les aigües residuals procedents dels municipis de Canovelles, part de Les Franqueses del Vallès i Granollers, així com dels assentaments industrials implantats a la zona. Les aigües residuals són interceptades i transportades per una xarxa de col·lectors en alta d’aproximadament 22 km de longitud fins l’emplaçament de l’EDAR. L’any 1992 es va construir l’EDAR amb una capacitat de tractament primari físic-químic per a 32.000 m³/dia. L’any 1998, es va ampliar dotant-la d’un procés biològic per a 25.000 m³/dia amb digestió anaeròbia dels fangs produïts. L’any 2008, s’amplia tot augmentant la seva capacitat hidràulica fins a 30.000 m³/dia i incorporant la reducció de nitrogen.
L’esquema de funcionament és el següent:

  • Línia d’aigua: bombament d’entrada / tamisat de fins / dessorrador-desgreixador / floculació – coagulació (en stand-by) / decantació primària / reactor biològic / decantació secundària (clarificadors).
  • Línia de fangs: tamisat de fangs primaris / espessidors (gravetat) de fangs primaris / espessidor (flotador) de fangs biològics / digestors anaerobis / deshidratació dels fangs mitjançant centrífugues.
  • Línia de gas: el biogàs produït als digestors és aprofitat per generar energia calorífica (manteniment dels digestors) i energia elèctrica mitjançant grups de cogeneració.
DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 30.000 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 780 Kw
CABAL MIG DIARI 1.250 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 30.000 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 112.154 hab/equi
DBO ENTRADA 250 mgO2/l DBO SORTIDA  <25 mgO2/l
SS ENTRADA 200 mg/l SS SORTIDA < 35 mg/l
N-Tot ENTRADA 63 mg/l N-Tot SORTIDA < 10 mg/l
P-Tot ENTRADA 10,7 mg/l P-Tot SORTIDA < 1 mg/l
PRESSUPOST CONSTRUCCIÓ ANY 1992 PRESSUPOST AMPLIACIÓ ANY 1998
DEPURADORA 6.310.627,09 € DEPURADORA 6.430.829,51 €
COL·LECTORS 1.490.510,00 € COL·LECTORS 420.708,47 €
TOTAL 7.801.137,09 € TOTAL 6.851.537,98 €
PRESSUPOST AMPLIACIÓ ANY 2008
DEPURADORA 5.494.071,31 €
TOTAL 5.494.071,31 €

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina