Sistema Montornès del Vallès

DESCRIPCIÓ i UBICACIÓ
Aquesta planta depuradora, situada en el terme municipal de Montornès del Vallès, en el paratge anomenat Pla de Can Buscarons, tracta les aigües residuals de Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Vilanova del Vallès, Montmeló, Lliçà de Vall, Lliçà d’Amunt, Vallromanes i una vessant de Granollers i Mollet, així com les aigües residuals generades pels seus assentaments industrials, que no disposen de depuració pròpia. La xarxa de col·lectors en alta és d’aproximadament 64 km de longitud que discorren paral·lelament a les lleres dels rius Besòs, Congost, Mogent, Tenes, riera Seca i riera de Vallromanes.
La primera fase de la planta, va ser construïda l’any 1994 per tractar un cabal de 30.000 m³/dia amb tractament primari físic-químic. En una segona fase (1999), s’amplià a un procés biològic amb estabilització dels fangs mitjançant digestió anaeròbia. L’any 2005 es remodela la planta per tractar un cabal de 40.000 m³/dia i s’incorpora l’eliminació de nitrogen. L’esquema de funcionament és el següent:

  • Línia d’aigua: bombament d’entrada / tamisat de fins / dessorrador-desgreixador / decantació primària / reactor biològic / decantació secundària (clarificadors).
  • Línia de fangs: tamisat de fangs primaris / espessidors (gravetat) de fangs primaris / espessidor de fangs biològics mitjançant centrífugues / digestor anaerobi / deshidratació dels fangs mitjançant centrífugues.
  • Línia de gas: el biogàs produït als digestors és aprofitat per generar energia calorífica (manteniment dels digestors) i energia elèctrica mitjançant grups de cogeneració.

 

DADES DE DISSENY
CABAL DIARI 40.000 m³/dia POTÈNCIA INSTAL·LADA 2.000 Kw
CABAL MIG DIARI 1.666 m³/hora SUPERFÍCIE OCUPADA 40.000 m²
POBLACIÓ EQUIVALENT 206.000 hab/equi
DBO ENTRADA 310 mgO2/l DBO SORTIDA <25 mgO2/l
SS ENTRADA 313 mg/l SS SORTIDA < 35 mg/l
PRESSUPOST CONSTRUCCIÓ ANY 1.994 PRESSUPOST AMPLIACIÓ ANY 1.999
DEPURADORA 5.589.412,57 € DEPURADORA 6.947.699,93 €
TOTAL 5.589.412,57 € COL·LECTORS 721.214,53 €
PRESSUPOST AMPLIACIÓ ANY 2.005 TOTAL 7.668.914,45 €
DEPURADORA 8.819.860,42 €
TOTAL 8.819.860,42 €

 

Imprimeix aquesta pàgina Imprimeix aquesta pàgina